کنترل . قدرت . انتقال و توزیع
لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق در گرایش های مختلف

مهندسي برق - قدرت (الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكي )، زمينه تحقيقاتي دانشجويان در اين
گرايش شامل تجزيه و تحليل ، طراحي و كنترل ماشينهاي الكتريكي و كاربرد و بررسي مسائل جانبي آنها مي باشد . درزمينه الكترونيك قدرت نيز تمركز بر روي طراحي ، ساخت و بررسي انواع مبدلهاي الكترونيك قدرت ، كاربرد آنها درصنعت و اثرا ت آن بر روي كيفيت برق مي باشد.
دروس كارشناسي ارشد مهندس ي برق - قدرت (الكترونيك قدرت و ماشينها ي الكتريكي )
دروس جبراني
6 واحد) )
- الكترونيك صنعتي
III - ماشين هاي الكتريكي
دروس اجباري
9 واحد) )
سه درس از ميان :
- تئوري جامع ماشين هاي الكتريكي
I - الكترونيك قدرت
- كنترل ماشينهاي الكتريكي
- طراحي ماشين هاي الكتريكي
- كيفيت توان الكتريكي
- عايقها و فشار قوي پيشرفته
- كنترل مدرن
سمينار كارشناسي ارشد 2 واحد
پايان نامه كارشناسي ارشد قدرت* 9 واحد يا 6 واحد
دروس اختياري
12 واحد يا 15 واحد) )
انعطاف پذير AC يا DC - سيستم هاي انتقال
- كنترل توان راكتيو
- اصول ابررسانايي
- بررسي و شناخت انرژي هاي نو
- حالت هاي گذراي سيستم هاي قدرت
- قابليت اطمينان در سيستم هاي قدرت
- مبدلهاي تشديدي و كليدزني نرم
- مدلسازي و كنترل مبدلهاي الكترونيك قدرت
و تا دو درس از ساير گرايشها با توصيه استاد راهنما
* در دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه با درسهاي اختياري جايگزين مي شود.
جمع : 32 واحد (براي دوره بدون پايان نامه 35 واحد)
مهندسي برق - مخابرات (سيستم )، هدف از اين دوره تربيت دانشجوياني با توانايي تجزيه و تحليل و طراحي
سيستمهاي مخابراتي با كاربردهاي مختلف صنعتي و نظامي مي باشد. دانش آموختگان اين دوره قابليت پژوهش ، نوآوري
و تدريس در زمينه سيستمهاي پيشرفته مخابراتي ، فن آوري اطلاعات ، پردازش تصوير و صحبت يا مخابرات سيار،
ماهواره اي يا رادار را خواهند داش ت.
دروس كارشناسي ارشد مهندس ي برق - مخابرات (سيستم )
دروس جبراني
6 واحد) )
- مخابرات 2
I - پردازش علائم ديجيتال
دروس اجباري
6 واحد) )
- فرآيندهاي تصادفي
- مخابرات پيشرفته
سمينار كارشناسي ارشد 2 واحد
پايان نامه كارشناسي ارشد مخابرات* 9 واحد يا 6 واحد
دروس اختياري
15 واحد يا 18 واحد) )
- تئوري كدينگ
- تئوري اطلاعات
- تئوري آشكارسازي
- تئوري تخمين
- تئوري صف
- سيستم هاي سوئيچينگ
- رمزنگاري
- اپتيك فوريه
- اصول سيستم هاي رادار
- مخابرات ماهواره اي
- شبكه هاي مخابرات داده ها
- شبكه هاي مخابرات داده پيشرفته
- انتقال داده و شبكه هاي كامپيوتري
- پردازش صحبت
- پردازش تصاوير ديجيتال
- پردازش زمان - فركانس
- پردازش گرهاي سيگنال
II - پردازش علائم ديجيتال
- مخابرات نوري
- مخابرات نوري آماري
- فيبرنوري
DSP - آزمايشگاه
- فيلترهاي وفقي
- سيستم هاي مخابرات دسترسي باند پهن
و تا دو درس از ساير گرايشها با توصيه استاد راهنما
* در دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه با درسهاي اختياري جايگزين مي شود.
جمع : 32 واحد (براي دوره بدون پايان نامه 35 واحد)مهندسي برق - مهندسي پزشكي (بيوالكتريك )، هدف از اين دوره تربيت دانشجوياني با توانايي تجزيه و
تحليل و طراحي سيستم هاي بيوالكتريك و ابزار دقيق مرتبط با آن است . دانش آموختگان اين دوره قابليت پژوهش -
آموزش و نوآور ي درزمينه هاي بيواينسترومنت ، مدل سازي سيستم هاي بيولوژيك ، تصويربرداري پزشكي يا پرداز ش
سيگنال هاي بيولوژيك را خواهندداشت .
دروس كارشناسي ارشد مهندس ي برق - مهندس ي پزشكي (بيوالكتريك )
دروس جبراني
12 واحد) )
II و I - فيزيولوژي
- اصول مهندسي پزشكي
I - پردازش علائم ديجيتال
دروس اجباري
18 واحد) )
الف) سه درس از 4 درس زير :
- تصوير برداري پزشكي
- مدلسازي سيستم هاي بيولوژيك
- پردازش علائم حياتي
- بيواينسترومنت
ب )سه درس از 5 درس زير :
- كنترل سيستم هاي عصبي – عضلاني
- اولتراسوند پزشكي
- پردازش و تحليل تصاوير پزشكي
- تشخيص الگو
- مدلسازي عصبي
سمينار كارشناسي ارشد 2 واحد
پايان نامه كارشناسي ارشد م. پزشكي* 9 واحد يا 6 واحد
دروس اختياري
6 واحد يا 9 واحد) )
MRI - سيستم هاي
- رباتيك
- بيواينسترومينت پيشرفته
- كنترل سيستم هاي بيولوژيك
- بينايي در انسان و ماشين
II - پردازش علائم حياتي
- پردازش زمان – فركانس
- منطق فازي و كاربردهاي آن
دروس ديگر با پيشنهاد استادراهنما به تصويب گروه برسد.
* در دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه با درسهاي اختياري جايگزين مي شود.
جمع : 32 واحد (براي دوره بدون پايان نامه 35 واحد)مهندسي برق - كنترل ، هد ف از اين دوره تربيت دانشجوياني با تواناي ي تجزيه و تحليل سيستم ها و كنتر ل فرآيندها
اعم از خطي ، غيرخطي و ديجيتال با كاربردهاي مختلف از جمله صنعتي و نظامي مي باشد . دانش آموختگان اين دور ه
قابليت پژوهش ، آموزش و نوآوري در زمين ه سيستم هاي صنعتي و ابعاد وسي ع و كنترل آنها را با پارامترها ي مختلف را
خواهند داشت .
دروس كارشناسي ارشد مهندس ي برق - كنترل
دروس جبراني
6 واحد) )
- كنترل مدرن
- كنترل ديجيتال و غير خطي
دروس اجباري
9 واحد) )
سه درس از پنج درس :
- كنترل بهينه
- كنترل سيستم هاي چند متغيره
- كنترل مقاوم
- كنترل غيرخطي
- رياضيات مهندسي پيشرفته
سمينار كارشناسي ارشد 2 واحد
پايان نامه كارشناسي ارشد كنترل* 9 واحد يا 6 واحد
دروس اختياري
12 واحد يا 15 واحد) )
- پردازش علائم ديجيتال 1
- تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه
- شناسايي سيستم ها
- كنترل مبتني بر پيش بيني مدل
- فيلترهاي وفقي
- ناوبري اينرسي
- كنترل تطبيقي
- منطق فازي و كاربردهاي آن
- شبكه هاي عصبي مصنوعي و كاربردهاي آن
- كنترل سيستم هاي ابعاد وسيع
- كنترل هوشمند
- كنترل ربات 1
- كنترل ربات 2
- ابزار دقيق پيشرفته
و تا دو درس از ساير گرايشها با توصيه استاد راهنما
* در دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه با درسهاي اختياري جايگزين مي شود.
جمع : 32 واحد (براي دوره بدون پايان نامه 35 واحد)

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مهر ۱۳۸۹ساعت 18:31  توسط محمدجوادشفعتی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
شهریور ۱۳۸۹
تیر ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
آرشیو موضوعی
اخبار و تازه ها
لیست دروس مهندسی برق (دکتری)
لیست دروس مهندسی برق قدرت (کارشناسی ارشد)
لیست دروس مهندسی برق قدرت (کارشناسی ناپیوسته)
لیست دروس دوره کاردانی برق قدرت
لیست دروس مهندسی کنترل (کارشناسی پیوسته)
لیست دروس مهندسی کنترل (کارشناسی ارشد)
لیست دروس مهندسی کنترل (کارشناسی ناپیوسته)
لیست دروس مهندسی پزشکی بیوالکتریک
لیست دروس مهندسی برق (کارشناسی پیوسته)
برترین های برق در جهان (دانشگاهها و کالجها )
برترین های برق در ایران (دانشگاهها و آموزشکده ها)
اساتید برجسته
نویسنده های برتر
نرم افزار های مربوط - معرفی و آموزش
بالاترین تراز دانشگاهی (معرفی برق قدرت)
پیوندها
باشگاه مهندسان سمنان
مهندسی برق
آموزش برق ، الکترونیک ، میکروکنترلر و...
پروگرام EEPROM و میکروکنترلر های سری PIC
وبلاگ تخصصی برق و الکترونیک
رباتيك
وبلاگ تخصصی مکاترونیک
دانشجویان مهندسی برق-مخابرات
الکترونیک
بانک اطلاعات فارسی فیلم
تارنگار تخصصی شبکه های انتقال و توزیع
قفل های کارتی و دیجیتال
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM